Chiếc Lá Vô Tình

Tone

Đánh giá

 

Intro:

|[C7M] ____ |[Bm7] ____ |[Am7] ____ |[G7M] ____

|[CM7] ____ |[Bm7] ____ |[Am7] ____ | ____ |

Mùa thu |[C7M] qua đây qua đây

Rơi lại |[Am7] chút nắng lấp lánh

Đóa tường |[Bm7] vi bên nhà ai nở muộn |[Am7] ____ [B7#9] ____

Mùa thu |[Em] em đi qua đây

Để lại |[CM7] chiếc lá héo úa

Có ngờ |[F#m7b5] đâu mùa đã sang [B7] __ bao giờ |

[Em] Mai |[C7M] có về tình [D] _tôi đã |[G7M] vàng chưa

Anh |[F#m7b5] có buồn đong [B7] _tình tôi |[Em] _đầy

Mai |[C7M] có về buồn [D] _như ngọn |[G7M] gió thu

Đông rồi |[F#m7b5] sẽ qua, [B7] _Xuân ngời |[Emadd9] bên trời.

Chuyện buồn |[C7M] trôi qua trôi qua

Vô tình |[Am7] gió cuốn chiếc lá

Rơi nhẹ |[Bm7] bên hiên nhà em âm thầm |[Am7] ___ [B7#9] ___

Chờ mùa |[Em] thu đi qua đây

Gửi lại |[C7M] chút nắng ấm áp

Vô tình |[F#m7b5] tôi để mất anh [B7] _lâu rồi...

|[Em] ___ |[D] ___ |[Cadd9] _____ |[Dsus4] _____ [D] ___

Mai |[Eb7M] có về tình [F] _tôi đã |[Bb7M] vàng chưa

Anh |[Am7b5] có buồn đong [D7] _tình tôi |[Gm] _đầy

Mai |[Eb7M] có về buồn [F] _như ngọn |[Bb7M] gió thu

Đông rồi |[Am7b5] sẽ qua, [D7] _Xuân ngời |[Gm9] bên trời.

Midtro:

|[Eb7M] _____ |[Dm7] _____ |[Cm7] _____ |[Bb7M] _____

|[Eb7M] _____ |[Dm7] ______ [Dbm7] ______ |[Cm7] _____

|[Gm] _____ |[Gm] _____ |

Mùa thu |[Eb7M] qua đây qua đây

Rơi lại |[Cm7] chút nắng lấp lánh

Đóa tường |[Dm7] vi bên nhà ai nở muộn |[Cm7] ___ [D7#9] ___

Mùa thu |[Gm] em đi qua đây

Để lại |[Eb7M] chiếc lá héo úa

Có ngờ |[Am7b5] đâu mùa đã sang [D7] _ bao giờ |[Gm] _____

ĐK: Mai |[Eb7M] có về tình [F] _tôi đã |[Bb7M] vàng chưa

Anh |[Am7b5] có buồn đong [D7] _tình tôi |[Gm] _đầy

Mai |[Eb7M] có về buồn [F] _như ngọn |[Bb7M] gió thu

Đông rồi |[Am7b5] sẽ qua, [D7] _Xuân ngời |[Gm9] bên trời. [Gm9] | _____

Chuyện buồn |[Eb7M] trôi qua trôi qua

Vô tình |[Cm7] gió cuốn chiếc lá

Rơi nhẹ |[Dm7] bên hiên nhà em âm thầm |[Cm7] _____ [D7#9] ______

Chờ mùa |[Gm] thu đi qua đây

Gửi lại |[EbM7] chút nắng ấm áp

Vô tình |[Am7b5] tôi để mất anh [D7] _lâu rồi... |[Gm] _____

Out: Chờ mùa |[Ebm] thu đi qua đây

Gửi lại |[Cm7] chút nắng ấm áp

Vô tình |[Am7b5] tôi để mất anh [D7] _lâu rồi... |[Cm7] _____ [G] | _____