Chiếc Lá Đầu Tiên

Tone

Đánh giá

 

 

|[A] Sớm thức giấc chợt |[B#] nghe mùa đông

|[C#m] Thấy chiếc lá rụng |[D] rơi bên thềm

|[Bm] Lá đã úa vàng |[A] mới khi nào

|[G] Lá xanh |[E] đã đi đâu về |[A] đâu |[Bm] ___ |[C#m] ___ |[D] ___

 

|[A] Có thiếu nữ ngồi |[Bm] bên dòng sông

|[C#m] Ngước mắt thấy mùa |[D] đông đã về

|[Bm] Đếm chiếc lá rụng |[A] cuối chân đồi

|Ab]Bỗng dưng |[E] hát vu vơ mà |[A] thôi |[Bm] ___ |[C#m] ___ |[D] ___ 

 

|Gm]Hỡi chiếc lá nào |[C#m] bay về trời

|[D] Có gửi lời với |[A] tôi

|[F#m] Hãy giữ lấy dùm |[C#m] tôi nụ cười

Và |[D] đức tin [E] ở con |[A] người

 

|[A] Sớm thức giấc chợt |[Bm] nghe mùa đông

|[C#m] Ứa nước mắt vì |[D] tay em gầy

|[Bm] Đếm lá rớt rụng |[A] cuối chân đồi

|[G] Lá xanh, |[E] có phai như đời |[A] em |[Bm] ___ |[C#m] ___ |[D] ___

|[A] Hỡi thế giới ngày |[Bm] mai về đâu

 

|[C#m] Cất tiếng hát để |[D] vơi nỗi sầu

|[Bm] Tiễn chiếc lá về |[A] nơi xa vời

|[G] Bỗng dưng |[E] hát vu vơ mà |[A] thôi 

|[F#m] Hỡi chiếc lá nào |[C#m] bay về trời

 

|[D] Có gửi lời với |[A] tôi

|[F#m] Hãy giữ lấy dùm |[C#m] tôi nụ cười

Và |[D] đức tin [E] ở con |[A] người

|[D] Bay bay thật xa thật |[D] xa đám mây đen |[C#m] kia

 

Để |[E] yên giấc mộng |[F#m] lành |[F#m] __

|[C#m] Mơ cho ngày sau còn |[D] xanh mãi

|[Bm] Mơ em ngày mai bình |[Bm] yên như lá |[E] __

|[F#m] Hỡi chiếc lá nào |[C#m] bay về trời

|[D] Có gửi lời với |[A] tôi

|[F#m] Hãy giữ lấy dùm |[C#m] tôi nụ cười

Và |[D] đức tin [E] ở con |[A] người

|[F#m] Hỡi chiếc lá nào |[C#m] bay về trời

|[D] Có gửi lời với |[A] tôi

|[F#m] Hãy giữ lấy dùm |[C#m] tôi nụ cười

Và |[D] đức tin [E] ở con |[A] người