Chiếc đèn ông sao

Tone

Đánh giá

 

 

1.Chiếc đèn ông |[G]  sao sao năm |[G] cánh tươi |[G] màu

Cán |[G] đây rất |[E7]  dài cán |[E7] cao quá |[Am]  đầu

Em |[Am] cầm đèn |[Em]  sao em |[Em] hát vang |[Am]  vang

Đèn |[Am] sao tươi |[D]  màu của đêm |[D] rằm liên |[G]  hoan.

 

|[G] Tùng rinh |[G]  rinh tùng tùng |[G] tùng rinh |[G] rinh

Đây |[Am] ánh sao |[Am]  vui chiếu |[Am] xa non |[D]  ngàn

|[D] Tùng rinh |[G]  rinh rinh rinh |[G] tùng rinh |[C]  rinh

Ánh |[C] sao Bác |[D]  Hồ tỏa |[D] sáng nơi |[G]  nơi.

 

|[G] Tùng rinh |[G]  rinh tùng tùng |[G] tùng rinh |[G] rinh

Đây |[Am] ánh sao |[Am]  vui chiếu |[Am] xa non |[D]  ngàn

|[D] Tùng rinh |[G]  rinh rinh rinh |[G] tùng rinh |[C]  rinh

Ánh |[C] sao Bác |[D]  Hồ tỏa |[D] sáng nơi |[G]  nơi.

 

2. Đây |[G] đèn ông |[G]  sao sao năm |[G] cánh tươi |[G] vàng

Ánh |[G] sao sáng |[E7]  ngời chiếu |[E7] miền non |[Am]  ngàn

Em |[Am] cầm đèn |[Em]  sao em |[Em] hát vang |[Am]  vang

Đây |[Am] ánh hòa |[D]  bình đuổi |[D] xua loài xâm |[G]  lăng

 

|[G] Tùng rinh |[G]  rinh tùng tùng |[G] tùng rinh |[G] rinh

Đây |[Am] ánh sao |[Am]  vui chiếu |[Am] xa non |[D]  ngàn

|[D] Tùng rinh |[G]  rinh rinh rinh |[G] tùng rinh |[C]  rinh

Ánh |[C] sao Bác |[D]  Hồ tỏa |[D] sáng nơi |[G]  nơi.

 

|[G] Tùng rinh |[G]  rinh tùng tùng |[G] tùng rinh |[G] rinh

Đây |[Am] ánh sao |[Am]  vui chiếu |[Am] xa non |[D]  ngàn

|[D] Tùng rinh |[G]  rinh rinh rinh |[G] tùng rinh |[C]  rinh

Ánh |[C] sao Bác |[D]  Hồ tỏa |[D] sáng nơi |[G]  nơi.