Ca Khen Danh Giê-Hô-Va – N/A – Christian

Tone

Đánh giá

 

 

 Verse:

[Dm] Cùng nhau tung hô danh Chúa Giê-hô-va [A7] Tsidkenu, 

Vì Ngài là Thượng Đế Đấng công bình muôn [Dm] đời. 

[Dm] Cùng nhau tung hô danh Chúa Giê-hô-[Bb] va [A] Nissi, 

vì [A] Ngài là cờ [Gm] xí của những [A] ai tin danh [Dm] Ngài. 

Giê-hô- [Gm] va Salôm bình [Dm] an cho muôn người. 

Giê-hô- [Gm] va Dirê nguồn cung [Bbmaj7] cấp cho ai khó [A] khăn.

 

Chorus:

Đồng chúc [Dm] tán. Đồng ngợi [Gm] khen. 

Giê-hô- [C] va Sama Chúa luôn hiện [F] diện.

Giê-hô-[Gm] va Rhapha Đấng chữa [A7] lành bệnh tật và [Dm] bao tâm [Bb] hồn cay [A7] đắng

 

Giê-hô- [Dm] va Rôhi dẫn dắt dân Ngài, 

[C]  Lòng được no [F] nê, an [C7] vui bên thảm cỏ [F] xanh, 

hồn được tưới [Dm] mát thỏa mãn khát khao trong [A7] đời. 

Cùng nhau tung [A7] hô danh Giê-hô-va Chí [Dm] Cao.