Bụi phấn

Tone

Đánh giá

 

|[A]  Khi thầy viết |[A]  bảng

Bụi |[D]  phấn rơi |[C#m]  rơi

Có |[Bm]  hạt bụi |[E] nào

Rơi |[D]  trên bục |[D] giảng

Có |[E]  hạt bụi |[E] nào

Vương |[E] trên tóc |[A]  thầy

 

|[A] _Em |[A] yêu phút giây |[A]  này

Thầy |[D]  em tóc như bạc |[C#m]  thêm

Bạc |[C#m]  thêm vì bụi |[Bm]  phấn

Để cho |[E]  em bài học |[E] hay

 

Mai |[A]  sau lớn nên |[A]  người

Làm |[D]  sao có thể nào [C#m]  quên

Ngày |[C#m]  xưa thầy dạy |[Bm]  dỗ

Khi |[E]  em tuổi còn |[A]  thơ |[A] _