Bông Hoa Mừng Cô

Tone

Đánh giá

 

 

Gạch nhịp 3/8

Mùng |[C]  tám tháng |ba em |ra thăm |vườn,

Chọn |[Am]  một bông |[Dm] hoa xinh |[G] tươi tặng cô |[C] giáo.

Nào |[C]  bông nào |đẹp, nào |bông nào |xinh.

Muôn |đến thăm |[Dm] cô tung cánh |[G] hoa ra |[C] nào

 

Nhịp 2/4

Mùng |[C]  tám tháng |ba em |ra thăm |vườn,

Chọn |[Am]  một bông |[Dm] hoa xinh |[G] tươi tặng cô |[C] giáo.

Nào |[C] bông nào |đẹp, nào |bông nào |xinh.

Muôn |đến thăm |[Dm] cô tung cánh |[G] hoa ra |[C] nào.