Bống Bống Bang Bang (Tấm Cám Chuyện Chưa Kể OST)

Tone

Đánh giá

 

 

||: [G]  | [D]  | [Em]  | [C]  :||

JUN: Ngày |[G] xưa xưa ơi là |[D] xưa

Ở một |[Em] nơi đồng quê bát |[C] ngát

Nhà |[G] kia có hai chị |[D] em

Tên được |[Em] cha đặt là Tấm |[C] Cám

Từ |[G] thuở ấu |[D] thơ

Tấm đã |[Em] mơ về hơi ấm |[C] tay mẹ |]

|[G] Sẽ có ngày |[D] tấm thân này

|Tìm ra lối thoát về |[Em] nơi ấm êm |]

ISAAC: |[G] Sinh ra trong gia đình

|[D] vô tâm không thương mình |]

|[Em] Thương thay cho thân phận |[C] đời cô Tấm |]

|[C] Vui chơi hay sa đà

|[D] rong chơi đi la cà |]

|[Em] Không quan tâm ai. Trời |[C] ơi con Cám_

WILL :Lừa |[C] Tấm lấy hết cá |[D] tôm_

Một mình |[Em] Cám ấp ôm

chiến |[C] công về nhà |]

|[G] Tấm ơi chớ |[D] lo

hạnh |[Em] phúc sẽ đến với |[C] người thật thà |]

365 ||:[G] Ối a. i |[Bm] a i a i à i a |[Em] Ối a. i |[C] a i a i à i a :||

|[G] Bống bống bống bống |[D] bống bang bang_

Lên |[Em] ăn cơm vàng cơm |[C] bạc nhà ta |]

|[G] Bống bống bống bống |[D] bống bang bang_

Chớ |[Em] ăn cơm hẩm cháo |[C] hoa nhà người |]

|[G] Bống bống bống bống |[D] bống bang bang_

Lên |[Em] ăn cơm vàng cơm |[C] bạc nhà ta |]

|[G] Bống bống bống bống |[D] bống bang bang_

Chớ |[Em] ăn cơm hẩm cháo |[C] hoa nhà người |]

Ngày |[G] xưa xưa ơi là |[D] xưa

Ở một |[Em] nơi đồng quê bát |[C] ngát

Nhà |[G] kia có 2 chị |[D] em

tên được |[Em] cha đặt là Tấm |[C] Cám_

Từ |[G] thuở ấu |[D] thơ

Tấm đã |[Em] mơ về hơi ấm |[C] tay mẹ |]

|[G] Sẽ có ngày |[D] tấm thân này

tìm ra lối thoát về |[Em] nơi ấm êm |]

ISAAC: |[G] Sinh ra trong gia đình

|[D] vô tâm không thương mình |]

|[Em] Thương thay cho thân phận |[C] đời cô Tấm |]

|[C] Vui chơi hay sa đà

|[D] rong chơi đi la cà |]

|[Em] Không quan tâm ai. Trời |[C] ơi con Cám_

WILL :Lừa |[C] Tấm lấy hết cá |[D] tôm_

Một mình |[Em] Cám ấp ôm

chiến |[C] công về nhà |]

|[G] Tấm ơi chớ |[D] lo

hạnh |[Em] phúc sẽ đến với |[C] người thật thà |]

|[G] Bống bống bống bống |[D] bống bang bang_

Lên |[Em] ăn cơm vàng cơm |[C] bạc nhà ta |]

|[G] Bống bống bống bống |[D] bống bang bang_

Chớ |[Em] ăn cơm hẩm cháo |[C] hoa nhà người |]

|[G] Bống bống bống bống |[D] bống bang bang_

Lên |[Em] ăn cơm vàng cơm |[C] bạc nhà ta |]

|[G] Bống bống bống bống |[D] bống bang bang_

Chớ |[Em] ăn cơm hẩm cháo |[C] hoa nhà người |]

|[G] Bống bống bống bống |[D] bống bang bang_

Lên |[Em] ăn cơm vàng cơm |[C] bạc nhà ta |]

|[G] Bống bống bống bống |[D] bống bang bang_

Chớ |[Em] ăn cơm hẩm cháo |[C] hoa nhà người |]

|[G] Bống bống bống bống |[D] bống bang bang_

Lên |[Em] ăn cơm vàng cơm |[C] bạc nhà ta |]

|[G] Bống bống bống bống |[D] bống bang bang_

Chớ |[Em] ăn cơm hẩm cháo |[C] hoa nhà người |]