Biển nhớ

Tone

Đánh giá

 

1. Ngày mai em |[Am]  đi biển |[A7]  nhớ tên em gọi |[Dm]  về

Gọi |[F]  hồn liễu rũ lê |[E7]  thê gọi |[E] bờ cát trắng đêm |[Am]  khuya

|[Am] _Ngày mai em |[Am]  đi đồi |[Dm]  núi nghiêng nghiêng đợi |[E7]  chờ

Sỏi |[F]  đá trông em từng |[Dm]  giờ nghe |[Dm] buồn nhịp chân |[E7]  bơ vơ

 

|[E] _Ngày mai em |[Am]  đi biển |[A7]  nhớ em quay về |[Dm]  nguồn

Gọi |[F]  trùng dương gió ngập |[E7]  hồn bàn |[E] tay chắn gió mưa |[Am]  sang

|[Am] _Ngày mai em |[Am]  đi thành |[Dm]  phố mắt đêm đèn |[E7]  mờ

Hồn |[F]  lẻ nghiêng vai gọi |[Dm]  buồn nghe |[E7]  ngoài biển động buồn |[Am]  hơn

 

ĐK: 

|[Am] _Hôm nào em |[Dm]  về bàn |[F]  tay buông lối |[E7]  ngỏ

Đàn |[E] lên cung phím |[E] chờ sầu |[E7]  lên đây hoang |[E] vu

 

2. 

|[E] _Ngày mai em |[Am]  đi. Biển |[A7]  nhớ tên em gọi |[Dm]  về

Triều |[F]  sương ướt đẫm cơn |[E7]  mê trời [E] cao níu bước sơn |[Am]  khê

|[Am] _Ngày mai em |[Am]  đi cồn |[Dm]  đá rêu phong rủ |[E7]  buồn

Đèn |[F]  phố nghe mưa tủi |[Dm]  hờn nghe |[Dm] ngoài trời giăng |[E7]  mây tuôn

 

|[E] _Ngày mai em |[Am]  đi biển |[A7]  có bâng khuâng gọi |[Dm]  thầm

Ngày |[F]  mưa tháng nắng còn |[E7]  buồn bàn tay nghe ngóng tin |[Am]  sang

|[Am] _Ngày mai em |[Am]  đi thành |[Dm]  phố mắt đêm đèn |[E7]  vàng

Nửa |[F]  bóng xuân qua ngập |[Dm]  ngừng nghe |[E7]  trời gió lộng mà |[Am]  thương