Bài Ca Ngợi Khen (TVCHH 35) – N/A – Nissi United

Tone

Đánh giá

 

 

Verse: (x2)

[Em] Hãy đưa tay [Em7] lên hướng về [D9] nơi thánh và ngợi khen [Em] Giê-hô-va… 

[D] Vì… đầy ơn [D9] Ngài nên hết [Bm7] lòng hát ngợi khen [Em] Ha – lê – lu- gia. 

 

Chorus 1:

[G] Khá hát xướng trong nhà [D] Giê – hô -va, 

[Am7] Chúc tán Chúa trong hành [Em] lang nhà Ngài. 

[G] Cất tiếng hát reo mừng [D] trong hoan ca, 

[Am7] Đến trước Chúa ca ngợi [Em] Vua đời đời. 

[G] Đức… Giê – hô – [D] va (Ha – lê – lu - gia) 

[Am7] Chúng… con… yêu [Em] Ngài (Ha – lê – lu - gia) 

[G] Đức… Giê – hô – [D] va (Ha - lê – lu – gia) 

[Am7] Chúng… con… yêu [Em] Ngài (Ha – lê – lu- gia). 

 

Verse: (x2)

[Em] Hãy đưa tay [Em7] lên hướng về [D9] nơi thánh và ngợi khen [Em] Giê-hô-va… 

[D] Vì… đầy ơn [D9] Ngài nên hết [Bm7] lòng hát ngợi khen [Em] Ha – lê – lu- gia. 

 

Chorus 2:

[G] Khá hát xướng ca ngợi [D] danh Giê - xu, 

[Am7] Chúc tán Chúa Vua quyền [Em] năng đời đời. 

[G] Chúa… Giê – xu – [D] ôi (Ha – lê – lu - gia) 

[Am7] Chúng… con… yêu [Em] Ngài (Ha – lê – lu - gia) 

[G] Chúa… Giê – xu – [D] ôi (Ha - lê – lu – gia) 

[Am7] Chúng… con… yêu [Em] Ngài (Ha – lê – lu- gia).