014 hiệp lại trong ân điển ngài – Don Moen – N/A

Tone

Đánh giá

 

 

Hiệp [Eb] lại trong ân điển [Ab] Ngài . dự [Eb] phần trong công tác [Ab] Ngài.

Cùng nhau[Gm] đến chăm xem Chúa[C7] thôi . chẳng vì [Fm] những ơn lạ lùng Chúa[Bb7] ban.

Lòng[Eb] này mong tay Chúa[Ab] chạm, cùng[Eb] tạ ơn Cha cao[Gm] quý

vì [Ab] tất cả những phước[Eb] thiên[Cm] thượng . Chúa[Fm] đã ban trong[Bb7] cuộc [Eb] đời.

 

Vinh thay cho danh[Bb7] Jêsus, [Ab] Chúa chí cao [Bb7] Vua trên [Eb] muôn Vua.

Dâng lên Cha muôn câu [Bb7] hát. [Ab] Chúa Đấng chúng[Bb7] con luôn tôn[Eb] thờ Ngài.[Eb] Nguyện[Bb/D] xin

[Ab/C] Chúa thánh hóa tâm này[Eb] , trào[Ab] dâng nỗi khát khao Ngài [EbCm] bằng lửa[Fm] thiêng,

vì Cha [Ab] vẫn bên[Bb] con đời[Eb] đời.

 

[Eb] Ngài dìu con mỗi[Ab] ngày, bằng[Eb] tình yêu không bến[Ab] bờ;

Tràn ngập[Gm] trong tâm con tiếng[C7] ca, ngợi khen[Fm] Chúa mãi trong đời[Bb7] con.Nào [Eb] ai như Jê[Ab] sus thành[Eb] toàn luôn trong mỗi[Gm] lúc.

Tạ [Ab] ơn Cha luôn mỗi[Eb] phút[Cm] giây, tình yêu[Fm] Chúa [Bb7] ôi tuyệt[Eb] vời.

 

Vinh thay cho danh[Bb7] Jêsus, [Ab] Chúa chí cao [Bb7] Vua trên [Eb] muôn Vua.

Dâng lên Cha muôn câu [Bb7] hát. [Ab] Chúa Đấng chúng[Bb7] con luôn tôn[Eb] thờ Ngài.

[Eb] Nguyện[Bb/D] xin [Ab/C] Chúa thánh hóa tâm này[Eb] , trào[Ab] dâng nỗi khát khao Ngài [EbCm] bằng lửa[Fm] thiêng,

vì Cha [Ab] vẫn bên[Bb] con đời[Eb] đời.