女儿情/ Nữ Nhi Tình

Tone

Đánh giá

 

 

yan yuang |[C] shuang xi |[C] die shuang |[Am] fei |[Am] _

man yuan |[Em] chun se |[Em] re ren |[Am] zui |[Am] 

qiao qiao |[F] wen sheng |[F] sheng

nu er |[Dm] mei bu |[Dm] mei

nu |[G] er mei bu |[G] mei |[C] _

|[C] _shuo shen me |[F] wang qian fu |[Am] gui |[Am] _

|[C] _fa shen me |[F] jie lu qing |[Am] gui |[Am] _

zhi yuan |[C] tian chang |[C] di |[Am] jiu |[Am] _

yu wo |[Em] yi zhong |[Em] ren er jin xiang |[Am] shui |[Am] _

ai |[F] lian |[F] yi, ai |[Dm] lian |[Dm] yi

yuan |[G] ji sheng |[G] chang xiang |[C] shui |[C] _ ||

Dạo giữa bài

yan yuang |[C] shuang xi |[C] die shuang |[Am] fei |[Am] _

man yuan |[Em] chun se |[Em] re ren |[Am] zui |[Am] 

qiao qiao |[F] wen sheng |[F] sheng

nu er |[Dm] mei bu |[Dm] mei

nu |[G] er mei bu |[G] mei |[C] _

|[C] _shuo shen me |[F] wang qian fu |[Am] gui |[Am] _

|[C] _fa shen me |[F] jie lu qing |[Am] gui |[Am] _

zhi yuan |[C] tian chang |[C] di |[Am] jiu |[Am] _

yu wo |[Em] yi zhong |[Em] ren er jin xiang |[Am] shui |[Am] _

ai |[F] lian |[F] yi, ai |[Dm] lian |[Dm] yi

yuan |[G] ji sheng |[G] chang xiang |[C] shui |[C] _ ||

#VALUE!

|[C] _shuo shen me |[F] wang qian fu |[Am] gui |[Am] _

|[C] _fa shen me |[F] jie lu qing |[Am] gui |[Am] _

zhi yuan |[C] tian chang |[C] di |[Am] jiu |[Am] _

yu wo |[Em] yi zhong |[Em] ren er jin xiang |[Am] shui |[Am] _

ai |[F] lian |[F] yi, ai |[Dm] lian |[Dm] yi

yuan |[G] ji sheng |[G] chang xiang |[C] shui |[C] _ ||

yuan |[G] ji sheng |[G] chang xiang |[C] shui |[C] _ ||

|[G] chang xiang |[C] shui |[C] _ ||