Vũ Hà - Bèo dạt mây trôi - Dân ca quan họ Bắc Ninh - Arr Nguyễn Thế An

Vũ Hà - Bèo dạt mây trôi - Dân ca quan họ Bắc Ninh - Arr Nguyễn Thế An