Đóa Hoa Vô Thường ( TCS ). Thanh Ngọc & LNT band.

Đóa Hoa Vô Thường ( TCS ). Thanh Ngọc & LNT band.